Wardrobe credits:
Gloves by Debutlingerie

Wardrobe credits:
Gloves by Debutlingerie

Wardrobe credits:
Gloves by Debutlingerie

team credits

Model

Zozylinskaja

Wardrobe Stylist

Debutlingerie

Model

Nikola_vashchenko

Photographer

Maryna Kriukova